Home   |   Login
전체 (288)    |   초급   |   실무   |   이펙트   |   리터칭   |   합성   |   프레임   |   텍스트   |   패턴/텍스처   |   이미지레디   |   기타
리터칭
수채화 느낌으로 사진 편집하기
DATE 10-14 HIT 6706 COMMENT (9)
리터칭
피부 잡티 제거하기
DATE 06-01 HIT 5655 COMMENT (6)
리터칭
각진 얼굴형을 달걀형으로!
DATE 01-01 HIT 4802 COMMENT (2)
리터칭
주름보정으로 동안얼굴 만들기
DATE 03-13 HIT 5404 COMMENT (6)
리터칭
대두 캐릭터 리터칭
DATE 07-15 HIT 6493 COMMENT (21)
리터칭
회화풍으로 리터칭하기
DATE 07-15 HIT 5991 COMMENT (8)
합성
사이보그 페이스 합성
DATE 07-08 HIT 6481 COMMENT (4)
합성
나만의 잡지표지 만들기
DATE 07-15 HIT 11648 COMMENT (7)
패턴/텍스처
빛발산 텍스처 만들기(후광효과)
DATE 01-13 HIT 13803 COMMENT (6)
패턴/텍스처
신비로운 회오리 텍스처 만들기
DATE 03-13 HIT 4500 COMMENT (11)
패턴/텍스처
몽글 몽글 빛방울 텍스처1
DATE 03-13 HIT 7358 COMMENT (6)
패턴/텍스처
종이질감 텍스처 만들기
DATE 11-25 HIT 11457 COMMENT (2)
패턴/텍스처
나무 질감 텍스처 만들기
DATE 03-24 HIT 10333 COMMENT (4)
기타
도트라인(점선라인) 생성하기
DATE 06-11 HIT 10080 COMMENT (10)
프레임
만화컷 프레임 만들기
DATE 05-06 HIT 5733 COMMENT (6)
텍스트
블링블링 다이아몬드 글자
DATE 06-18 HIT 7573 COMMENT (6)
텍스트
[요청]현판에 세긴듯한 음각효과…
DATE 03-24 HIT 5802 COMMENT (8)
텍스트
그림자 반사광 텍스트3
DATE 03-13 HIT 3674 COMMENT (3)
이펙트
[요청] 종이 말린 효과 만들기
DATE 11-25 HIT 7678 COMMENT (7)
이펙트
눈물 만들기
DATE 06-18 HIT 7251 COMMENT (5)
이펙트
[요청]종이 찢겨진 효과 만들기2
DATE 12-01 HIT 16791 COMMENT (7)
이펙트
자연스럽게 휘어진 포스트잇 만…
DATE 06-01 HIT 7171 COMMENT (4)
이펙트
쉐이프툴 활용해 클립 만들기
DATE 06-01 HIT 6187 COMMENT (8)
이펙트
종이 찢겨진 효과 만들기1
DATE 06-01 HIT 7459 COMMENT (2)
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >>
000