Home   |   Login
전체 (405)    |   초급   |   실무   |   이펙트   |   리터칭   |   합성   |   프레임   |   텍스트   |   패턴/텍스처   |   이미지레디   |   기타
리터칭
각진 얼굴형을 달걀형으로!
DATE 01-01 HIT 4618 COMMENT (2)
리터칭
흑백사진 꾸미기6-빛바랜 사진톤…
DATE 10-30 HIT 4160 COMMENT (1)
리터칭
스모키 화장하기
DATE 03-13 HIT 5435 COMMENT (8)
리터칭
주름보정으로 동안얼굴 만들기
DATE 03-13 HIT 5176 COMMENT (6)
리터칭
대두 캐릭터 리터칭
DATE 07-15 HIT 6228 COMMENT (21)
리터칭
회화풍으로 리터칭하기
DATE 07-15 HIT 5742 COMMENT (8)
합성
사이보그 페이스 합성
DATE 07-08 HIT 6193 COMMENT (4)
합성
나만의 잡지표지 만들기
DATE 07-15 HIT 11282 COMMENT (7)
합성
인물 사진의 머리카락 섬세하게 …
DATE 01-10 HIT 12357 COMMENT (16)
패턴/텍스처
빛발산 텍스처 만들기(후광효과)
DATE 01-13 HIT 13034 COMMENT (6)
패턴/텍스처
신비로운 회오리 텍스처 만들기
DATE 03-13 HIT 4322 COMMENT (11)
패턴/텍스처
몽글 몽글 빛방울 텍스처1
DATE 03-13 HIT 7051 COMMENT (6)
패턴/텍스처
모래질감 텍스처 만들기
DATE 07-14 HIT 8267 COMMENT (8)
패턴/텍스처
종이질감 텍스처 만들기
DATE 11-25 HIT 10938 COMMENT (2)
패턴/텍스처
나무 질감 텍스처 만들기
DATE 03-24 HIT 9793 COMMENT (4)
프레임
망점 테두리
DATE 06-01 HIT 4758 COMMENT (9)
프레임
낡은 외각 테두리와 텍스쳐 질감…
DATE 01-06 HIT 4586 COMMENT (3)
프레임
크리스탈 테두리 만들기
DATE 08-14 HIT 5074 COMMENT (5)
기타
도트라인(점선라인) 생성하기
DATE 06-11 HIT 9753 COMMENT (10)
프레임
만화컷 프레임 만들기
DATE 05-06 HIT 5581 COMMENT (6)
프레임
먹물 번진듯한 느낌 테두리
DATE 06-01 HIT 7583 COMMENT (5)
텍스트
블링블링 다이아몬드 글자
DATE 06-18 HIT 7277 COMMENT (6)
텍스트
[요청]현판에 세긴듯한 음각효과…
DATE 03-24 HIT 5564 COMMENT (8)
텍스트
그림자 반사광 텍스트3
DATE 03-13 HIT 3556 COMMENT (3)
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  >  >>
000